ساخت مخازن اتمسفریک

ساخت مخازن اتمسفریک، مخزن اتمسفریک در واقع جهت نگه داری سیال مورد استفاده قرار می گیرد اما با این تفاوت که با فشاری متفاوت از فشار محیط، در این مخازن نگه داری می شوند.

مشخصات فیزیکی فاضلاب

مشخصات فیزیکی فاضلاب، کل مواد جامد مهم ترین مشخصه فیزیکی فاضلاب هستند که خود ترکیبی از مواد قابل ته نشینی، مواد شناور و مواد محلول است.

فیلتر پرس

فیلتر پرس، دستگاهی است که تصفیه را در حجم زیاد انجام می دهد و مایع و جامد را از هم جدا می سازد و این فیلتر پرس ها تحت فشار هستند که در ساخت آنها از صفحاتی استفاده می شود که بین یک صفحه متحرک و یک صفحه ثابت به جک هیدرولیک( دستگاهی استوانه ای شکل که در آن روغنی وجود دارد و نیرویی با فشار بر این روغن وارد می گردد) متصل است قرار دارند و به هم فشرده میشوند.

فیلترشنی چیست

فیلترشنی چیست، دستگاهی که با صاف کردن فیلتراسیون فیزیکی آب باعث حذف ذرات معلق مواد آلی، رنگ، باکتری ها و ذرات حاصل از خوردگی می شود. دستگاه فیلترشنی به صورت استوانه ای شکل، تحت فشار طراحی می شوند.

سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب چیست

سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب چیست، پلی اتیلن یکی از ساده ترین پلیمرها است و جامدی مومی شکل و غیر فعال می باشد که از ماده پلیمریزاسیون اتیلن(واکنش شیمیایی که در آن مولکول های کوچک با هم پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ به وجود می آورند).